Set Randomly Password AD User and Send as Mail

Merhaba, yine başka bir küçük ama etkili yazdığım bir script’i sizler ile paylaşmak istedim 🙂

Script şu işlemi yapar; X bir Active Directory kullanıcısının şifresini resetler ve ilgili şifreyi X kullanıcısına mail olarak gönderir. Bu sayede sistem admini olarak X kullanıcısının şifresini görmemiş ve gerekli complexity’e sahip şifre üretmiş olursunuz.

 • Note: Script, kullanıcnın mail adresini manuel girmenizi isteyecektir fakat ADUser E-Mail attiribute kısmı doğru bir şekilde var ise “Enter” basarak ilerleyebilirsiniz. İlgili mail adresine şifre gönderilecektir.
Begin { 
  Clear-Host 
  #Check for Active Directory module 
  if (-not (Import-Module activedirectory)) { 
   Import-Module activedirectory 
  } 
  
  #Generate Random Password 
  function Generate-Password { 
   $alphabet1= "abcdefghijklmnopqstuvwxyz"
   $alphabet2 = "1234567890"
   $alphabet3 = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
   $alphabet4 = "!@#$&*_-+" 
   $char1 = for ($i = 0; $i -lt $alphabet1.length; $i++) { $alphabet1[$i] } 
   $char2 = for ($i = 0; $i -lt $alphabet2.length; $i++) { $alphabet2[$i] }
   $char3 = for ($i = 0; $i -lt $alphabet3.length; $i++) { $alphabet3[$i] }
   $char4 = for ($i = 0; $i -lt $alphabet4.length; $i++) { $alphabet4[$i] }
  
   for ($i = 0; $i -le 12; $i++) 
   { 
    if ($i -lt 3){$CharArray += Write-Output $(get-random $char1)}
    if ($i -gt 2 -and $i -lt 6){$CharArray += Write-Output $(get-random $char2)}
    if ($i -gt 4 -and $i -lt 9){$CharArray += Write-Output $(get-random $char3)}
    if ($i -gt 8 -and $i -lt 13){$CharArray += Write-Output $(get-random $char4)}  
    if ($i -eq 12) {} #write-output `n 
   } 
   $CharArray 
  } 
   
  #Get AD user account and validate it 
  do {  
   $SamAccountName = Read-Host "`nReset Password For AD Account" 
  
   if ($SamAccountName -eq $null) { 
    Clear-Host 
    Write-Host -Object "`nPlease type AccountName`n" -BackgroundColor Red 
    continue 
   } 
   elseif ($(Get-ADUser -LDAPFilter "(sAMAccountName=$SamAccountName)").SamAccountName -eq $SamAccountName) { 
    $AccountToReset = Get-ADUser -LDAPFilter "(sAMAccountName=$SamAccountName)" 
     
    break 
   } 
   else { 
    Clear-Host 
    Write-Host -Object "`nTyped Account Name doesn't exists, Please try again`n" -BackgroundColor Red 
    $Everything_is_fine = $false  
   } 
  } 
  while ($SamAccountName -eq $null -or $Everything_is_fine -eq $false) 
   
  Write-Host "`nAccount has been verified and it exists`n" -ForegroundColor Green 
   
  $To = Read-Host "`nTL or Manager you want to send password to[Manager@example.com]"
  if($To -eq $null){$To = $(Get-ADUser -LDAPFilter "(sAMAccountName=$SamAccountName)" -Properties *).mail}  
  #One Time Information fillup 
  $From = "resetpass@get-itlabs.com" 
  $Subject = "Password reset request for user $SamAccountName" 
  $SmtpServer = "webmail.get-itlabs.com" 
  $port = 25 
 } 
  
 Process { 
  #Reset password and unlock it 
  $PlainText = Generate-Password 
  $Password = ConvertTo-SecureString -AsPlainText $PlainText -Force 
  $AccountToReset | Set-ADAccountPassword -Reset -NewPassword $Password 
  $AccountToReset | Unlock-ADAccount 
  Write-Warning "Password reseted and unlocked" 
  
  #Send Email 
  $Body = "$SamAccountName your new password is $PlainText" 
  Send-MailMessage -To $To -From $From -Subject $Subject -Body $Body -SmtpServer $SmtpServer -Port 25 
  Write-Host "Information emailed to Manager or TL" -ForegroundColor Cyan 
 } 
  
 End { 
  #Write-Host "New password is $PlainText" 
  Pause 
 } 

Teşekkürler,

Erdem AYYILDIZ

About the Author

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir